Chính sách giao nhận

Chính sách giao nhận

    • Đề nghi đại diện hai bên kiểm tra hàng theo đúng chủng loại, số lượng và kiểm tra bể vỡ sau đó ký xác nhận. Công ty sẽ không giải quyết khi đã giao nhận hàng xong.
    • Giao hàng tại chân công trình và bốc xếp từ phương tiên vận chuyển xuống mặt đất (không bao gồm giao hầm, giao tầng lầu/thềm cao).
    • Trường hợp giao xuống hầm/ tầng lầu/ thêm cao khách hàng vui lòng bố trí nhân sự và sắp xếp phương tiện phù hợp để thực hiện giao nhận hàng tại công trình.